winactie bestway ballonvlucht

Win een duoticket voor een ballonvlucht!

Om de zomer goed in te zetten, geven we in samenwerking met Bestway 2 duotickets voor een ballonvlucht weg. De ballonvlucht vindt plaats op een locatie naar keuze in België. Misschien word jij wel een van de gelukkigen!

Hoe maak je kans op één van deze twee duotickets?

1. Maak een originele foto met je Bestway-product.
2. Mail je foto naar wedstrijd@hermie.com. Deelnemen kan tot en met 31/07/2024.

Wedstrijdreglement

1. Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Hermie Online BV, Industrielaan 5, 9900 Eeklo BE0667 957 242 (hierna “Hermie Online BV”).

2. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 20/06/2024 10u00 tot en met 31/07/2024 23u59.

Om deel te nemen aan de wedstrijd en in aanmerking te komen voor de prijs die aan de wedstrijd verbonden is, dient een kandidaat-deelnemer een originele, ludieke foto met een Bestway-product naar keuze in te sturen op volgend e-mailadres: wedstrijd@hermie.com.

Een kandidaat-deelnemer kan maar eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.

Elke deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn. Indien een deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, mag hij/zij deelnemen op voorwaarde dat hij/zij de voorafgaande toestemming van zijn/haar ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen heeft. Hermie Online BV houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming op te vragen en om dit op andere manieren na te trekken, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de organisator opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De 2 winnaars van de duotickets zullen bepaald worden door een jury bestaande uit de leden van de marketingafdeling van Hermie Online BV. De winnaars zullen persoonlijk per mail verwittigd worden binnen de 15 dagen na het afsluiten van de wedstrijd.

3. Prijs

De winnaars van de wedstrijd winnen een duoticket voor een ballonvaart geschonken door Bestway met volgende specificaties:
  • Duur: 60 minuten ballonvlucht
  • Datum: datum nog vast te leggen in overleg 
  • Locatie: locatie naar keuze in België (ook Nederlandse klanten kunnen dus deelnemen, maar de ballonvlucht vindt plaats in België).

De prijs is niet ruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

4. Privacyverklaring 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 wordt medegedeeld dat Hermie Online BV de door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

5. Algemene voorwaarden

De wedstrijd wordt enkel beheerst door dit reglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud en integraal dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Hermie Online BV worden genomen. Elk geschil dat niet door dit reglement geregeld wordt, zal door Hermie Online BV behandeld en beslecht worden, en kan in geen enkel geval door de deelnemers betwist worden. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Klachten en/of vragen omtrent het wedstrijdreglement kunnen gestuurd worden naar wedstrijd@hermie.com.

6. Aansprakelijkheid

Hermie Online BV behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Hermie Online BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd.

Hermie Online BV is niet verantwoordelijk als een prijs niet bezorgd kan worden wanneer de deelnemer foutieve of onvolledige contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Als de deelnemer niet binnen de voorziene periode eventuele (bevestigings)formaliteiten vervult, dan vervalt zijn recht op een prijs en kan Hermie Online BV de prijs aan een andere deelnemer toekennen.

Druk-, spel- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor enigerlei verplichting of aansprakelijkheid in hoofde van Hermie Online BV. Als Hermie Online BV genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, dan kan Hermie Online BV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Hermie Online BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek in de prijs of als de prijs niet aan de verwachtingen van de winnaar voldoet.

De bepalingen van dit reglement zijn onderhevig aan het Belgische recht, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze giveaway-wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.